Vítejte na stránkach firmy Farm Projekt

Projekce zemědělských, potravinářských staveb a technologií

 • návrh optimálního stavebního a technologického řešení
 • vypracování a projednání zadání stavby pro vydání územního rozhodnutí
 • vypracování a projednání zadání stavby pro vydání stavebního povolení
 • komplexní vyhotovení prováděcí dokumentace projektu pro realizaci stavby

Posuzování vlivů na životní prostředí

 • zpracování záměrů EIA - Oznámení, Dokumentace - dle Zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
 • zpracování koncpecí SEA dle Zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

Hlukové studie

 • vyhodnocení hluku z průmyslových zdrojů a dopravy a návrhy vhodných opatření
  (zejména dle Zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcího Nařízení 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací)

Rozptylové studie

 • pro povolení umístění staveb zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
 • pro výstavbu liniového zdroje znečišťování ovzduší
 • pro hodnocení vlivů na životní prostředí
 • (Hodnocení úrovně znečištění ovzduší je prováděno dle metodiky SYMOS97 pro stacionární i mobilní zdroje dle zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a jeho prováděcích předpisů)

Odborné posudky podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší

 • k žádostem o stanovisko a povolení dle §17 Z 86/2002 Sb.
 • V rozsahu zahrnujícím:

 • Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů,
 • Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,
 • Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu,
 • Vyhláškou č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesu aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu.

Stanovení pásma hygienické ochrany chovu zvířat

 • z důvodů ochrany okolí zemědělského chovu před negativními vlivy z jeho provozu dle Zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu při výstavbě záměru či návrhu územního plánu
 • (Stanovení pásma hygienické ochrany je zpracováno dle metodického postupu vydaného Státním zdravotním ústavem Praha - Acta hygienica epidemiologica et microbiologica č. 8/1999. Jedná se o metodiku, která byla novelizována v roce 1999, používá se již od roku 1983 a pro posouzení areálů živočišné výroby má dobrou vypovídací schopnost, běžně je v současnosti využíváno této metodiky ke stanovení ochranných pásem v rámci územních plánů.)

Výpočet odvodů za zábor zemědělské půdy ze ZPF

 • záborové elaboráty na vynětí - výpočty odvodů a bilance skrývky zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle Zákona 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu

Zkoušky vodotěsnosti

 • zkoušky vodotěsnosti splaškových, vodárenských a speciálních (močůvkových a kejdových) jímek a nádží dle ČSN 750905
 • Zkoušky těsnosti vyplývají ze Zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů a jeho prováděcích vyhlášek.

Provozní dokumentace

 • havarijní plány podle vyhlášky 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
 • plány zavedení zásad správné zemědělské praxe dle Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
 • provozní řády dle Vyhlášky č. 2009 o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
 • žádosti o vydání integrovaného povolení dle Zákona 76/2002 Sb. o integrované prevenci

Poradenství

 • poradenství v oblasti zemědělství se zaměřením na živočišnou výrobu

nahoru